Algemene voorwaarden

Logo Ine-Mini zonder achtergrond (1)

Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing 28 augustus 2022

Ine-Mini VZW

Ondern. Nr. BE0772.731.692

Adres

Biehal 8, 3920 Lommel

Een shoot, reportage of begeleiding is pas definitief na:

  • het betalen van een voorschot (10% van het totaalbedrag),
  • een schriftelijk akkoord (kan via mail, op papier of andere kanalen) van:
    • de algemene voorwaarden,
    • bij een begeleiding en geboortereportage: het contract.

Doulabegeleidingen en geboortefotografie

Indien u beroep doet op de diensten van Ine-Mini voor een doulabegeleiding en/of geboortefotografie verwijzen we u door naar een aanvullend contract. Hierin staan concrete afspraken omschreven aangaande een bevalling.
Deze afspraken staan bovenop de algemene voorwaarden hieronder omschreven.

Fotografie

Foto’s en video’s gemaakt door Ine-Mini kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst.
Een boeking is definitief. Indien deze niet tijdig (min. Een week op voorhand) wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden van de prijs van de shoot. Het aantal geleverde foto’s wordt op voorhand vastgelegd (zie www.ine-mini.be). De klant heeft steeds de mogelijkheid om extra foto’s bij te kopen.
Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De locatie voor een shoot wordt onderling, tussen fotograaf en klant, afgesproken.

Eten en drinken

Bij fotosessies langer dan 4uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien.

Betaling

De klant betaalt via een overmaking. Dit kan door een plaatselijke QR-code of via een overschrijving. De klant ontvangt na de aflevering van de galerij een aangepast factuur. Wanneer het geld ontvangen is, stuurt Ine-Mini de geselecteerde foto’s digitaal naar de klant.

Kilometervergoeding wordt gerekend aan €0,25/km, wanneer de locatie van de shoot verder dan 5km afstand ligt (te vertrekken van het adres van Ine-Mini).
Aanlevering van de foto’s gebeurd pas na het ontvangen van het totaalbedrag.  

Auteursrecht

Het fotografisch werk van Ine-Mini is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Het is niet toegestaan foto’s van Ine-Mini, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op het internet te plaatsen. Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op het internet. Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
Ine-Mini werkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (bijsnijden, filters toevoegen etc.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht.
Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Ine-Mini ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht. Ine-Mini behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.
Uiteraard mogen foto’s op social media gedeeld worden, met vermelding van Ine-Mini (getagd facebook: @ine-mini of instagram: @ine_mini_ of www.ine-mini.be)
De klant geeft echter de toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot, blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per e-mail vóór de fotoshoot tot ten laatste één week na het ontvangen van de galerij,  aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. Ine-Mini zal dus geen foto’s, zonder overleg en toestemming online plaatsen. 

Aankoop foto-producten

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.
Ine-Mini is niet verantwoordelijk voor schade.
Ine-Mini is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering. Levertijd van producten verschil per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling.
Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimailiseerd voor een minimaal kleurverschil bij de drukwerken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Fotograaf is hierdoor niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Bij het ervaren van een afwijkende kleurweergave ten opzichte van het scherm van de klant heeft hij/zij geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
Indien klant zelf producten besteld met/van de door Ine-Mini aangeleverde foto’s/usb-stick is Ine-Mini niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Belet

Bij belet, bijvoorbeeld: slecht weer of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (bevalling, huwelijk) betaalt de fotograaf het eventuele voorschot terug en zoekt Ine-Mini  een gelijkwaardige vervanging. De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de 24u voor de geplande fotoshoot besloten. Kan de fotoshoot om welke reden dan ook niet doorgaan? Geen probleem, indien je dit 48 uur op voorhand verwittigd, plannen we – zonder extra kosten – samen een nieuw moment in. Wanneer de klant annuleert op minder dan 48u van de shoot, is hij alsnog het volledige bedrag verschuldigd.
Bij een annulatie door de klant, heeft de fotograaf het recht om 50% van het aankoopbedrag aan te rekenen.

Technische problemen

Ine-Mini zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment. Ine-Mini zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Ine-Mini niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defect materiaal is iedere aansprakelijkheid van Ine-Mini uitgesloten

Klachten

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld.

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Facturen en offertes

Offertes hebben een deadline van 1week. Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, met vermelding van naam en factuurnummer, tenzij anders overeengekomen.
Foto’s en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.
Bij niet of laattijdige betaling houdt Ine-Mini zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Tegenstrijdigheid

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.


Verantwoordelijkheid

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor

  • schade bij de opdrachtgever;
  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Ine-Mini is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden. Zorg zelf voor een eigen back-up op je pc.

Cadeaubonnen

Ine-Mini zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Ine-Mini is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten. Een vervallen cadeaubon (geldigheid = 1jaar na uitschrijven van bon) kan enkel ingeruild worden mits een vergoeding van 20 euro.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van Antwerpen, afd. Hasselt. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Locaties

Voor fotografielocaties is men zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Uiteraard denkt Ine-Mini mee en kan er advies gegeven worden.

Mee fotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf gekozen poses en settingen e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van een flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of de fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken. Ine-Mini zal in zulke situaties haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf, fotograaf als klant.

GDPR

Gegevensverwerking en opslag. Wij gaan niet actief opzoek naar jouw gegevens we bewaren alleen je gegevens zodat we jou kunnen bereiken indien nodig. We gebruiken deze alleen in communicatie, webmail bij promotie maximum 12 per jaar, of een direct mail naar jou toe. Als je deze communicatie liever niet krijgt kan je op eenvoudige vraag deze gegevens uit onze database laten verwijderen. Ze worden nooit doorgegeven aan derden.